ไฟเขียวจังหวัดชงเปิด ชนโค-ชนไก่-กัดปลา แบบไร้ผู้ชมได้

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท. เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ให้กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย พิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา […]

Read more →